Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

ecrivain
2307 17f4

louiselamour:

Madam Moll, Gangster from The Late 20’s with her M1928 Thompson in front of a bank safe she just robbed…

ecrivain
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaelusive elusive
ecrivain
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia viaelusive elusive
9388 66aa 500
0729 1fd1

justtryingtoact:

me everyday

ecrivain
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
ecrivain
9449 ec24 500
"Osoby o dużych zdolnościach refleksyjnych są nie tylko świadome natury stanów umysłu np. wiedzą, że nie można w pełni siebie poznać ani zrozumieć, ale także podejmują świadomy wysiłek, żeby rozpoznać stany umysłowe innych, potrafią sensownie uzasadnić czyjeś zachowania ich przekonaniami, uczuciami lub pragnieniami. Takie osoby wiedzą, że stany umysłu się zmieniają - wczorajsze uczucia dziś mogą być inne a przekonania nabyte w dzieciństwie mogą w dorosłości zostać poddane rewizji."
Peter Fonagy
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaelusive elusive

June 22 2017

ecrivain
Reposted fromtoft toft viatoniewszystko toniewszystko
ecrivain
9210 8abf
Reposted fromYuei Yuei viatoniewszystko toniewszystko
ecrivain
ecrivain
ecrivain

June 21 2017

ecrivain
5440 d332 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaelusive elusive
ecrivain
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
ecrivain
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaelusive elusive
ecrivain
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaelusive elusive
ecrivain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl