Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

ecrivain
0994 b6d8 500
Reposted from777727772 777727772 viastraycat straycat
ecrivain
2847 f404 500
Reposted from777727772 777727772 viastraycat straycat
ecrivain

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
ecrivain
1764 d651 500
Reposted from777727772 777727772 viabadblood badblood
ecrivain
ecrivain
7844 f509 500

January 12 2018

ecrivain
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
ecrivain
9126 9c52
Reposted frommafri mafri via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain
3576 788b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via000monnnn066 000monnnn066

January 09 2018

ecrivain
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacake cake
ecrivain
9208 4114 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaelusive elusive
ecrivain

January 07 2018

ecrivain
ecrivain
2683 7ffb

January 04 2018

ecrivain
1243 be7a 500
ecrivain
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie. 
Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz - "Córka Robrojka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via000monnnn066 000monnnn066

January 03 2018

ecrivain
Zadzwonisz do mnie, aby powiedzieć mi, że masz się dobrze?
Bo martwię się o Ciebie całą noc.
— James Arthur - "Safe Inside"
Reposted fromlovvie lovvie via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain

January 02 2018

ecrivain
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl