Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

ecrivain
Reposted fromuncuts uncuts vianiebalagan niebalagan

December 05 2016

ecrivain
Reposted frommoxx moxx vianiebalagan niebalagan
ecrivain
Coffee and Cigarettes (2003) dir.Jim Jarmusch (x)

ecrivain
3330 3cee
Reposted fromnyaako nyaako viahesiamela hesiamela
ecrivain
Słuchała go ze zdumieniem.Potrafił być niezwykle wrażliwy i zaraz potem okrutnie rozsądny.Ona była tylko naiwnie i niepoprawnie wrażliwa.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna viastawrogin stawrogin

December 04 2016

ecrivain
0273 0963
Reposted fromtrickster trickster viaKudlatyAmroth KudlatyAmroth
ecrivain
ecrivain
ecrivain
4306 b70c 500
Reposted fromkulamin kulamin viapamieciodlegle pamieciodlegle

December 03 2016

ecrivain
ecrivain
8926 d207 500
Reposted fromrol rol viayouaresonaive youaresonaive
ecrivain
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
ecrivain
9537 dbbc 500
Reposted frommyslinieuczesane myslinieuczesane viarenioo renioo
ecrivain
"Nie interesuje mnie, jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca."
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromhereyes hereyes vialavie lavie
ecrivain
Zastanawiam się, w którym momencie swojego życia, zrobiłam się taka oschła, prześmiewcza i ironiczna. Jest to z jednej strony mechanizm obronny, ale z drugiej.. czemu przestałam wierzyć w tyle pięknych słów, deklaracji, gestów. Czemu uczucia stały się dla mnie tak trudne do okazywania. Nie chcę taka być.
Reposted fromfeatherr featherr viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
7866 dd33 500
ecrivain
2794 b4b1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaboucharlat boucharlat
ecrivain
ecrivain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl